Általános Felhasználási és Szerződési feltételek

Hatályos: 2019. év május hó 1. napjától

I. Bevezető és értelmező rendelkezések

1./

a) Az Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek (továbbiakban mint „ÁFSzF”), olyan a felek által egyedileg előre meg nem tárgyalt, egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, szerződési feltételek, amelyek tartalmazzák a BSTH Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató által üzemeltetett és fenntartott http://spencerhillfesztival.com elnevezésű weboldal (a továbbiakban weboldal) használatára, a weboldal keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételére, így az azon megjelenő termékek értékesítésére (a továbbiakban web-shop), valamint a szolgáltató által megrendezésre kerülő eseményekre vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

b) A megrendelő a web-shop szolgáltatásainak igénybevételére jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megismerését követően jogosult. Amennyiben a megrendelő az ÁFSzF tartalmát megismerte és annak valamennyi pontjával egyetért, úgy a weboldalon történő megrendelésével annak rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

c) A szolgáltató felhívja a megrendelő figyelmét arra, hogy jelen ÁFSzF egyedileg nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, ekként nem minősül írásba foglalt szerződésnek, illetve magatartási kódexre nem utal. Az ÁFSzF az alábbi megjelölt közvetlen elérési útról tölthető le PDF formátumban: LINK, AMI A FELTÖLTÖTT ÁFSZF-RE MUTAT.

d) A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁFSzF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben az e-mail üzenet önmagában írásbelinek minősülő voltát felek kölcsönösen elfogadják. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődleges alapja az e-mail útján történő levelezés.

2./

a) A felek rögzítik, hogy jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek alkalmazása során a BSTH Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em. 14., cégjegyzékszám: 01-09-335665, adószám: 26622789-1-42) e-mail: info@spencerhillfesztival.hu, melyen a szolgáltató elérhető a munkanapokon 09:00-16:00 óra között, amely gondoskodik a web-shop működtetéséről, ezzel összefüggésben a szolgáltatások magas színvonalú és megbízható, fogyasztói érdekeknek megfelelő törvényes nyújtásáról.

b) megrendelőa web-shop online felületén a szolgáltatóval elektronikus úton szerződést kötő jogképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve társadalmi szervezet.

c) megrendelésa szolgáltató által üzemeltett web-shop felületéről a megrendelő által megrendelt valamennyi termék lényeges paramétereire, a termék értékesítésének feltételeire, a termék ellenértékére (vagy: díj), valamint annak szolgáltató általi leszállítására vonatkozó a szolgáltató és a megrendelő között elektronikus úton létrejött szerződés.

d) szolgáltatás vagy szolgáltatásoka web-shop online felületén a szolgáltató által feltüntetett termékek megjelölt díjának fejében történő értékesítése és tényleges leszállítása.

3./ A szolgáltató adatai és elérhetőségei:

BSTH Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em. 14.
Képviselő neve: Szlaukó Mihály ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-335665
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26622789-1-42
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszám: 11708001-22242457-00000000
E-mail:  info@spencerhillfesztival.hu

melyen a szolgáltató elérhető a munkanapokon 09:00-16:00 óra között.

II. Általános felhasználási rendelkezések, személyi tárgyi időbeli hatály

1./

a) Az ÁFSzF hatálya kiterjed valamennyi megrendelőre és szolgáltatóra, illetve képviselőikre, jogutódjaikra, valamint a jogszabályi rendelkezések alapján a közöttük létrejött jogviszonyra tekintettel érintett harmadik személyekre.

b) Az ÁFSzF rendelkezéseit minden web-shop felületén leadott megrendelésre alkalmazni kell, azzal, hogy a megrendelésekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ÁFSzF-ben foglaltak az irányadóak. A megrendelő megrendelésének leadásával a szolgáltatóval létrejövő jogviszonyára elfogadja az ÁFSzF vonatkozó rendelkezéseit, ekként önmagára és a jogügyletre vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti. Az ÁFSzF rendelkezéseit kell alkalmazni a megrendelésekkel kapcsolatban megrendelőt és szolgáltatót megillető jogok és kötelezettségek tekintetében is.

c) Jelen ÁFSzF határozatlan időre szól, közzétételét követően lép hatályba, akként, hogy hatályában módosításáig, illetve visszavonásáig fennmarad.

2./ Az ÁFSzF egyoldalú módosításának jogát a szolgáltató fenntartja, erre tekintettel indokolást mellőzve jogosult rendelkezéseit megváltoztatni. A módosításról, illetve a módosításokkal egységes szerkezetben közzétett ÁFSzF-ről a megrendelőket hatályba lépését megelőző legalább 8 nappal korábban tájékoztatja.

III. Termékek és szolgáltatások; a megrendelés, mint jognyilatkozat

1./

a) Szolgáltató eladásra kínált termékeit és termékpalettáját a megrendelő számára hozzáférhető és egyértelmű módon teszi közzé, azzal, hogy a web-shopban a szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását.

b) Az aktuális, kategóriákba sorolt termékpalettát a szolgáltató, akként jeleníti meg, hogy minden egyes termék külön adatlappal rendelkezik, melyen a termékre vonatkozó valamennyi tájékoztatás és a termékhez kapcsolható megrendeléssel összefüggő lényeges információ szerepel.

c) A szolgáltató termékkínálatát a megrendelő a szolgáltató székhelyén, a web-shopban, továbbá a szolgáltató által megrendezésre kerülő Országos Bud Spencer & Terrence Hill Rajongói Fesztivál elnevezésű rendezvényen megtekintheti és az ÁFSzF-ben rögzített feltételekkel megrendelheti. A web-shopban megjelenített termékek online szerződéskötés keretében megrendeléssel megvásárolhatók.

2./

a) A termékek árai a weboldalon időről-időre közzétételre kerülnek, akként, hogy a szolgáltatónak jogában áll azt egyoldalúan bármikor módosítani. Az árak módosítása nem eredményezi az ÁFSzF rendelkezéseinek egyoldalú módosítását.

b) A megrendelő a termékek megrendelését követően köteles a termék díját hiánytalanul megfizetni. A web-shopban feltüntetett termékek árai a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót tartalmazzák. Az árak a leszállítás díját nem foglalják magunkban. A szállítási költségekre vonatkozó tájékoztatást a szolgáltató a megrendelő számára elérhető módon köteles a weboldalon közzétenni, melyben feltüntettet árak visszavonásig és módosításig érvényesek.

3./ Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a megrendelőket az akció mértékéről és időtartamáról.

4./

a) Megrendeléssel a megrendelő és a szolgáltató elektronikus úton létrejövő szerződést kötnek egymással, mely alapján a megrendelő a megrendelési összeget megfizetni, a terméket átvenni köteles, a szolgáltató pedig kötelezettséget vállal arra, hogy megrendelt termék megrendelő részére történő leszállításáról határidőben gondoskodik.

b) A megrendelés nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A megrendelésről szóló e-mail üzenetet a szolgáltató iktatja és a szerződő megrendelő kérésére annak igazolt elküldésétől számított 30 napon belül hozzáférhetővé teszi.

5./ Amennyiben jogszabály, vagy az ÁFSzF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a megrendelő és a szolgáltató között, abban az esetben az e-mail üzenet írásbelinek minősülő voltát a felek kölcsönösen elfogadják. A szolgáltató és a megrendelő kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődlegesen az e-mail útján történik.

IV. Megrendelés és a vásárlási feltételek

1./

a) A megrendelő a termékpalettát a web-shop rendszerben ismerheti meg a megrendelés leadásának nem feltétele a web-shop rendszerben történő regisztráció. A vásárlás során a megrendelő a következő adatokat köteles megadni: keresztnév, vezetéknév, lakcím/székhely (utca/házszám, város, megye, irányítószám bontásban), telefonszám, e-mail cím; opcionálisan megadhat megjegyzést a rendeléssel, szállítással kapcsolatban, valamint Áfa visszaigénylésre alkalmas számla kiállításához cégnevet.

b) A megrendelő kötelezettsége, hogy folyamatos információáramlás és az érvényes megrendelés érdekében olyan e-mail címet adjon meg, ahol állandó jelleggel elérhető. A megrendelő felelőssége az e-mail postafiókjának oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a szolgáltató e-mailjeit folyamatosan megkapja (pl. a levélszemétbe érkező, Szolgáltatótól származó e-mail megérkezettnek minősül).

c) A megrendelő felel az általa megadott adatok valóságáért. Amennyiben a megrendelés a megrendelő által megadott adatok hibája miatt hiúsul meg, úgy a szolgáltató felelőssége kizárt, azonban az adatok valótlansága okán a szolgáltató által teljesíteni kívánt megrendelések meghiúsulásából szolgáltatót ért károkat a megrendelő köteles megtéríteni.

2./

a) A megrendelés érvényes leadásának feltétele a termék „kosárba helyezése”. A termék kosárba helyezését a termékeket tartalmazó, https://spencerhilltalalkozo.hu/jegyek/ weboldalon, a megrendelni kívánt termék vonatkozásában a „KOSÁRBA RAKOM” feliratra történő kattintással lehet megtenni. Amennyiben a megrendelő a termékpalettán történő böngészést befejezte, úgy a vásárlást a kosár tartalmának megtekintését követően képes foganatosítani.

b) A kosár tartalma során a megrendelő jogosult az általa kiválasztott termékeket áttekinteni, az általa fizetendő ellenértékeket összegezve megismerni, így az esetleges „félre kattintást” javítani. A megrendelő jogosult a kosárba helyezett termékeket törölni, ekként a megrendelést megszakítani, vagy a termékek mennyiségét, jellegét módosítani.

c) A megrendelés megfizetése kétféleképpen történhet: megrendelő a termék ellenértékét bankkártyás fizetéssel, vagy személyes átvétel esetén készpénzben a szolgáltató székhelyén fizetheti meg. A megrendelő a fizetési mód megválasztásáról a megrendelés leadása során szabadon jogosult dönteni, a megrendelés befejezésének előfeltétele azonban a fizetési mód megrendelő általi kiválasztása. A megrendelés befejezését a megrendelő a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” feliratra történő kattintással tudja elküldeni.

d) Szolgáltató nem tárolja a megrendelő bankkártya-adatait, azok a Szolgáltató számára nem elérhetők és nem kerülnek továbbításra. Ezen fizetési mód az OTP Mobil Kft. (székhely: 093 Budapest, Közraktár utca 30-32. VII. emelet) által működtetett és biztosított. Minderről a megrendelő a fizetési mód kiválasztását megelőzően tájékoztatást kap és adatai OTP Mobil Kft. általi kezeléséhez hozzájárul.

e) A megrendelő a vásárlástól az ÁFSzF VI. pontjában meghatározottak szerint jogosult elállni.

f) A megrendelő megrendelése elküldését követően annak módosítására nem jogosult, ekként kötve van a megrendelt termékhez a megrendelésben foglalt tartalomnak megfelelően.

g) A megrendelő megrendelésével kapcsolatban harmadik személyek által a szolgáltatóval szemben érvényesíteni kívánt valamennyi igényért, követeléséért, bírságért, helytállni tartozik.

3./ A szolgáltató web-shop köteles a megrendelést, annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül automatikusan vagy manuálisan visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül a megrendelési kötöttség és/vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4./ A szolgáltató a megrendeléseket minden munkanap délelőtt 10 órától kora este 18 óráig dolgozza fel. Amennyiben a megrendelő megrendelését a feldolgozásra megállapított időpont után küldi el, úgy a szolgáltató azt legkésőbb a megrendelést követő 2. (azaz második) munkanapon igazolja vissza.

5./

a) A szolgáltató a megrendelést legfeljebb 3 munkanapon belül teljesíti. A teljesítési idő legfeljebb öt munkanap, ha

– a megrendelő megrendelést előző munkanap délután egy óráig leadja és
– a megrendelésben szereplő valamennyi termék a szállítónál készleten megtalálható.

b) Amennyiben szükséges, a szolgáltató telefonon vagy elektronikus levél formájában egyeztet a megrendelővel a megrendelés teljesítésének körülményeiről, ekként a termékek kiszállításával, vagy a készlethiánnyal kapcsolatban. Készlethiány esetén a megrendelés teljesítésének várható idejéről a szolgáltató minden esetben köteles a megrendelőt telefonon, vagy e-mailben értesíteni. A megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a megrendelés leadása után tájékoztatja őt a szolgáltató arról, hogy a termékek készleten találhatóak-e vagy sem.

c) Amennyiben a megrendelt termék nem áll készleten a szolgáltató rendelkezésére, arról e-mailben értesíti a megrendelőt. Az értesítésnek kétséget kizáróan ki kell terjednie arra, hogy a készlethiányra tekintettel a szolgáltató milyen megrendelési idővel tudja vállalni a megrendelést, figyelemmel a saját beszállítóitól való beszerzési időre. A megrendelőnek jogában áll a megrendeléstől elállni, amennyiben az értesítésben a szolgáltató által készlethiányra tekintettel megjelölt teljesítési határidő számára nem megfelelő. Amennyiben azonban az értesítésben megjelölt új szállítási határidőt elfogadja, abban az esetben a szolgáltató a megrendelést a korábbiakban részletezettek szerint visszaigazolja. Amennyiben a megrendelő a készleten nem található termékeket nem kívánja megrendelni, a megrendelés készleten nem található termékek tekintetében e-mail formájában azonnali hatállyal felmondhatja a megrendelést. A megrendelés azon része, amely a készleten lévő termékeket érinti változatlan formában hatályban marad.

d) A megrendelések magyar nyelvűek, a jelen ÁFSzF magyar nyelven készült.

V. A megrendelés átadás-átvétele, szállítás

1./

a) A megrendelést a szolgáltató az ÁFSzF IV.5. pontja szerinti határidőben teljesíti. A megrendelést a a szolgáltató elsősorban elektronikusan teljesíti.

b) A szállítás megszervezéséről a szolgáltató köteles gondoskodni, azzal, hogy annak ellenértékét a megrendelő a web-shopban a rendelés leadása előtt meghatározásra kerülő díjak szerinti mértékben köteles megtéríteni.

c) Amennyiben a megrendelő a megrendelt terméket személyes átvétellel rendelte meg, úgy azt a megrendelés szolgáltató általi visszaigazolását követő 3 munkanapon belül jogosult és egyben köteles átvenni a megrendelő székhelyén, ahol a vételárat köteles megfizetni. Amennyiben a megrendelő a megrendelt terméket 3 munkanapon belül nem veszi át, úgy a szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni, ekként a megrendelő megrendelését törölni a rendszeréből.

2./ Személyes átvétel során a megrendelő jogosult a termék megrendelésben szereplő vételárát megfizetni és a terméket a szolgáltató székhelyén átvenni. A megrendelő a termék átadás-átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg a megrendelő a vételárat hiánytalanul meg nem fizeti.

3./ A teljesítés, ekként személyes átvétel során egyaránt a megrendelő a csomagot haladéktalanul köteles szemrevételezéssel ellenőrizni. Amennyiben a terméken vagy annak csomagolásán bármilyen sérülést fedez fel, köteles a szállítótól jegyzőkönyv felvételét kérni, vagy a szolgáltatónak azt haladéktalanul jelezni. Amennyiben a megrendelő ez irányú kötelezettségét nem teljesíti, úgy a szolgáltató a szállítást követően a terméken vagy annak csomagolásán levő sérülések okán emelt kifogást és panaszt elfogadni nem jogosult.

VI. Elállás joga

1./

a) A megrendelő jogosult a megrendeléstől a termék átadás-átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállási szándékára vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján egyoldalúan elállni. A megrendelő elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja, mely az ÁFSzF 1. számú mellékleteként megtalálható. A megrendelő elállási jogát az e-mail üzenet szolgáltató részére történő megküldésével is gyakorolhatja. A szolgáltató a megrendelő elállásáról szóló e-mail üzenetet haladéktalanul visszaigazolni köteles. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

b) Ha a megrendelő az ÁFSzF IX. 1. a) pontja alapján eláll a megrendeléstől, abban az esetben köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a szolgáltatónak vagy a szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek személyesen átadni.

c) Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viselni. A megrendelő helytállni tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

2./

a) A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az átadás-átvétel során részére átadott számlával együtt visszajuttatnia a szolgáltató címére. A BSTH Rendezvény Kft. kizárólag eredeti, új állapotú, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a megrendelő számára, a termék visszajuttatásáról azonban gondoskodni köteles.

b) Az elállási jogának gyakorlása folytán a termékek visszaszolgáltatásával járó költségeket a megrendelő köteles viselni, azzal, hogy a visszajuttatásból eredő költségek megtérítésére – kivéve ÁFSzF IX. 1. c) pont – a megrendelő nem kötelezhető.

3./

a) Amennyiben a megrendelő a terméket az ÁFSzF IX. 2. a) pontjában foglalt állapotban, határidőben a szolgáltató részére visszaszolgáltatja, vagy kétséget nem kizáróan igazolja, hogy a termék visszaszolgáltatásáról gondoskodott, úgy a BSTH Rendezvény Kft. haladéktalanul, de legkésőbb visszajuttatott termék átvételétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Amíg a megrendelő e pontban rögzített visszaszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti a szolgáltató mindaddig jogosult az ellenszolgáltatás értékének visszatartására.

b) A szolgáltató a megrendelői elállás vagy felmondás esetén a megrendelőnek visszajáró összeget valamennyi esetben készpénzben téríti vissza. A megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

4./ A korábbiakban részletezett elállási jog gyakorlásának szabályai nem zárják ki, hogy a megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja.

5./ A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ha

– olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, lehetséges ingadozásától függ;

– olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

VII. Szavatosság, jótállás

1./

a) A szolgáltató a termékeire egy év jótállást vállal. A megrendelő a termék hibájának felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a szolgáltatóval e-mailben, személyesen vagy írásban közölni. A jótállási igény érvényesítésére a megrendelő a termék átadás-átvételét követő 1 éven belül jogosult, amennyiben bizonyítható, hogy a termék hibája annak átvételekor már meglévő gyártó mulasztásából keletkezett.

b) Amennyiben a szolgáltató a megrendelő előterjesztett szavatossági igényét megalapozottnak tartja haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodik a termék – megrendelő választása, hiba jellege alapján és a következő pontban foglaltak szerint – kijavításáról, kicseréléséről, vagy a termék ellenértékének arányos csökkentéséről.

2./ Megrendelő szavatossági és jótállási igényét kizárólag a termék átadás-átvételekor részére átadott bizonylat (számla, nyugta) bemutatásával érvényesítheti.

3./ Megrendelőnek a szavatossági és jótállási igénnyel összefüggésben benyújtott panaszát a szavatossági idő fennállta alatt a BSTH Rendezvény Kft. munkatársai kezelik. Amennyiben a szavatossági igényét a megrendelő az átadás-átvételt követő hat hónapon túl, de két éven belül jelenti be, úgy közvetlenül a fogyasztóvédelmi hatósághoz jogosult. A szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, pénzvisszafizetést – lehetőség szerint 15 napon belül – biztosítunk.

VIII. Panaszkezelés és vitarendezés szabályai

1./ Megrendelő a megrendeléssel kapcsolatban felmerülő panaszát e-mailen az info@spencerhillfesztival.hu elektronikus levélcímen, postai úton, vagy személyesen a szolgáltató 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. szám alatt található székhelyén teheti meg.

2./ A megrendelő panaszában tényszerűen köteles a panasz okát és ezzel kapcsolatos igényét megjelölni.

3./ A szolgáltató a megrendelő panaszát köteles olyan formában visszaigazolni, amilyen formában az megérkezett. A szolgáltató a panaszt haladéktalanul köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a megrendelőt hitelt érdemlő mód tájékoztatni. Amennyiben a panasz alapos, úgy a megrendelő igényeit teljesíteni és a jogsértő állapotot megszüntetni köteles.

4./ Amennyiben a szolgáltató a megrendelő panaszát megalapozatlannak tartja, arról haladéktalanul értesíti. Ha a megrendelő a panaszában foglaltakat a szolgáltatói állásponttól függetlenül fenntartja, úgy a felek a közöttük kialakuló vitát elsősorban békés úton kötelesek rendezni.

5./ Amennyiben a felek közötti békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a megrendelő jogát a VIII.6./ pont szerinti békéltető testület vagy bíróság előtt érvényesítheti.

6./ A békéltető testület elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

IX. Adatvédelem

1./ Az érintett természetes személy (megrendelő) személyes adatainak, valamint a sütik (cookie-k) kezelésére vonatkozó irányadó rendelkezések, az egyes adatkezelési folyamatok leírása külön adatkezelési tájékoztatóban történik. Jelen ÁFSzF, valamint az adatkezelési tájékoztató adatkezelő (szolgáltató) weboldalán korlátozás nélkül elérhető az érintett természetes személyek részére: LINK, AMI A FELTÖLTÖTT ÁFSZF-RE MUTAT.

X. Szerződésszegés és következményei

1./

a) Az ÁFSzF rendelkezéseinek megszegését jelenti bármely feleket terhelő kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. Aki a szerződés vagy a megrendelés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

b) Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény (vis maior) okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Jelen ÁFSzF értelmezése során – többek között – vis maiornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

2./ A szolgáltató jogosult a megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségének a szállító által történő kiszállításkor, továbbá személyes átvétel során nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a megrendelő a termék átvételét megtagadja. A szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a megrendelő szerződésszegéssel szolgáltatónak okozott valamennyi kárt köteles megtéríteni.

3./ Amennyiben a szolgáltató a megrendelést azért nem tudja teljesíteni, mert a szállítás során a szállító a kapcsolatot vele felvenni nem képes, az általa megadott elérhetőségeken megkeresést eszközölni lehetetlen, abban az esetben a megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket viselni köteles. A szolgáltatónak jogában áll –saját mérlegelési jogkörében eljárva-, akként dönteni, hogy a teljesítést ismételten megkísérli, vagy a megrendelést e-mailben azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben a kézbesítés a második alkalommal is sikertelen, úgy az ismételt kézbesítéssel járó többletköltségeket is a megrendelő köteles viselni, azzal, hogy a szolgáltató azonnali hatályú felmondási jogát a sikertelen szállítás okán jogosult gyakorolni. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.

4./ Megrendelő az ÁFSzF rendelkezéseinek szolgáltató általi súlyos megszegése esetén jogosult a megrendelést azonnali hatállyal e-mailben, vagy tértivevényes postai küldeménnyel egyoldalúan megszüntetni.

A szolgáltató súlyosan megsérti az ÁFSzF rendelkezéseit, amennyiben a megrendelő megrendelése ellenére szállítási kötelezettségét nem teljesíti, a készlethiányra történő felhívást elmulasztja, a szállítás kapcsolatos akadályközlési kötelezettségét megszegi.

XI. Szerzői jog

1./ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében a szolgáltató által üzemeltett http://spencerhillfesztival.com internetes weboldalon szereplő valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. E vonatkozásban a védelem kétséget kizáróan kiterjed a weblapon közzétett képek, adatok, információk, programalkotások, forráskódok a weboldal grafikai megjelenése és grafikai elemei, a web-shop termékpalettáján feltüntetésre kerülő valamennyi termék és szolgáltatás neve, hozzájuk tartozó képek, ábrák és márkatípusok és egyéb elemek megnevezéseire azzal. A weboldalon feltüntetésre kerülő adatok és információk kizárólag az értékesítés és vásárlás célját szolgálják, másra nem használhatók fel, nem többszörözhetők és nem lemásolhatók.

2./ A védelem körében a vásárlás céljától eltérő, minden egyéb felhasználási mód tilos, kivéve, ha arra a szolgáltató előzetesen írásban hozzájárul. Szerzői jogi védelem illeti a weboldalhoz kapcsolható, annak keretében működtetett adatbázisokra is, mely vonatkozásban tilos az adatbázisok rögzítések, azok reklámcélú felhasználása, valamint harmadik félnek történő továbbításra részben vagy átdogozott formában egyaránt.

3./ Különösen tilos a termék adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.

4./ A weboldal tartalmának állandó pontossága és megbízhatósága tekintetében a szolgáltató felelősségét kizárja. A weboldalon megjelenő további hirdetők webhelyeinek bannerei, linkjei és tartalmai vonatkozásában a szolgáltató a felelősségét kizárja. Ebben az esetben hirdető tartozik teljes kártérítési felelősséggel tartozik helytállni a weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban.

XII. Vegyes és záró rendelkezések

1./ Szolgáltató a megrendelések maradéktalan teljesítése érdekében jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködők magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, ekként minden közreműködői jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.

2./ A megrendelő megrendelésből és jelen ÁFSzF-ből szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségeit kizárólag a szolgáltató előzetes engedélye alapján jogosult harmadik személyre engedményezni.

3./ Amennyiben jogszabályi rendelkezések változása következtében az ÁFSzF valamely rendelkezése érvénytelenné válik, az nem érinti az ÁFSzF érvénytelenséggel nem érintett részeit. Az érvénytelenné és hatálytalanná vált rendelkezéseik helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek.

4./ Ha a szolgáltató az ÁFSzF, illetve a megrendelés alapján őt megillető jogát, vagy jogos igényét gyakorolni elmulasztja, az nem tekinthető jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon körülmény, hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal szigorúan nem alkalmazza az ÁFSzF valamely lényegi feltételét, vagy eseti kikötését, az nem eredményez jogról lemondást, így saját belátása szerint a későbbiekben adott feltétel vagy kikötés előírtakkal egyező betartását követelheti.

5./ A megrendelő és a szolgáltató a vitás ügyeiket elsősorban peren kívül, tárgyalásos úton kötelek rendezni. A vitarendezés eredménytelensége után a felek jogosultak igényüket hatósági úton érvényesíteni.

6./ Az ÁFSzF nem vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdéseit a magyar jog, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény; az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

7./ Ezen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. év 05. hó 01. napja.