A BSTH Kft. adatkezelési tájékoztatója

A BSTH Rendezvény Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. em. 14.; adószám: 26622789-1-42; cégjegyzékszám: 01-09-335665; képviseletre jogosult személy: Szlaukó Mihály ügyvezető), mint adatkezelő (a továbbiakban „adatkezelő”) jelen adatkezelési tájékoztató keretében teszi közzé a weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatását, valamint adatkezelési alapelveit, amelyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

1. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezések és azok magyarázata

Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozásában az alábbi kifejezések az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

 • „Általános Adatvédelmi Rendelet”: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • „Infotv.”: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A „személyes adat”, „adatkezelő”, „adatkezelés”, „adatfeldolgozás”, „érintett”, „adatvédelmi incidens”, „felügyeleti hatóság”, „harmadik fél” és „egészségügyi adat” kifejezések a hivatkozott Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikkében meghatározott jelentéstartalmukkal bírnak, annak megfelelően értelmezendők.

2. Az adatkezelések jogszabályi háttere

Adatkezelő a weboldal látogatóinak és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevevőinek személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, amelynek megfelelően a személyes adataikat különösen, de nem kizárólag az alábbi hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli:

 • Magyarország Alaptörvénye (VI. cikk (3)-(4) bekezdésében garantált személyes adatok védelméhez való jog);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

3. Az adatkezelési folyamatok leírása

Vásárlás a weboldalon keresztül

 • Adatkezelés leírása: rendezvény-, étel- és italjegyek vásárlása a weboldalon keresztül.
 • Adatkezelés célja: a rendezvényen való részvétel és fogyasztás.
 • Adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama: a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon adatkezelő megőrzi.
 • Kezelt személyes adatok köre: az érintett természetes személy családi- és utóneve, e-mail címe, lakhelye (utca, házszám, város, megye, irányítószám), telefonszám, e-mail cím, rendeléshez hozzáadott jegyzet tartalma.
 • Adatfeldolgozók: MailChimp, KBOSS.hu Kft. („számlázz.hu”), OTP Mobil Kft., Magyar Hostring Kft. (az adatfeldolgozókról bővebb tájékoztatás jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontjában).

Hírlevél küldés

 • Adatkezelés leírása: hírlevelek küldése az erre feliratkozó természetes személyek részére.
 • Adatkezelés célja: marketing célú megkeresések küldése az érintettek részére üzletfejlesztési célból.
 • Adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Kezelt személyes adatok köre: az érintett természetes személy családi- és utóneve, e-mail címe, valamint a hírlevélre való feliratkozás dátuma.
 • Adatfeldolgozók: MailChimp (az adatfeldolgozóról bővebb tájékoztatás jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontjában).

Kapcsolatfelvétel a dedikált webes űrlapon keresztül

 • Adatkezelés leírása: a megrendezésre kerülő eseménnyel és az esemény keretében teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatban egyszerű és közérthető kapcsolatfelvételi és érdeklődési mód, amelynek keretében adatkezelő a megismert személyes adatokat kizárólag a célhoz kötöttség és a korlátozott tárolhatóság követelményének megfelelően kezeli.
 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és az érintett tájékoztatása.
 • Adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatok adatkezelő részére való megismerhetővé válásától számított 12. hónap végéig.
 • Kezelt személyes adatok köre: az érintett családi- és utóneve, e-mail címe és az egyénileg megadható üzenet (amely tartalmazhat személyes adatokat).
 • Adatfeldolgozók: Magyar Hosting Kft. (az adatfeldolgozásról bővebb tájékoztatás jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontjában).

Kapcsolatfelvétel Messengeren és/vagy Instagramon keresztül

 • Adatkezelés leírása: a megrendezésre kerülő eseménnyel és az esemény keretében teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatban egyszerű és közérthető kapcsolatfelvételi és érdeklődési mód, amelynek keretében adatkezelő a megismert személyes adatokat kizárólag a célhoz kötöttség és a korlátozott tárolhatóság követelményének megfelelően kezeli.
 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és az érintett tájékoztatása a Facebook platformján keresztül, a Messenger és/vagy Instagram közösségi szolgáltatások útján.
 • Adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (amelyet követően az adattörlés az üzenet törlésével történik meg, az üzenet törlését követően adatkezelő nem garantálja, hogy adatfeldolgozó biztonsági mentéseiben bizonyos észszerű időtartamig a személyes adatok nem kerülnek törlésre).
 • Kezelt személyes adatok köre: az érintett neve és az egyénileg megadható üzenet (amely tartalmazhat személyes adatokat).
 • Adatfeldolgozók: Facebook, Inc. (az adatfeldolgozásról bővebb tájékoztatás jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontjában).

Elengedhetetlen (session) süti kezelés

 • Adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működésének és felhasználói élményének szavatolása.
 • Adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelő jogos érdeke.
 • Adatkezelés időtartama: a süti fájlok keletkezésétől számított 12 hónap.
 • Kezelt személyes adatok köre: a látogatás dátuma és pontos időpontja, a weboldalon végzett tevékenységek naplózása.
 • Adatfeldolgozók: Magyar Hosting Kft. (az adatfeldolgozásról bővebb tájékoztatás jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontjában).

Analitikai és funkcionális süti kezelés

 • Adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működésének és felhasználói élményének szavatolása.
 • Adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
 • Adatkezelés időtartama: a süti fájlok keletkezésétől számított 12 hónap.
 • Kezelt személyes adatok köre: elsősorban a látogatás dátuma és pontos időpontja, a weboldalon végzett tevékenységek naplózása.
 • Adatfeldolgozók: Magyar Hosting Kft. (az adatfeldolgozásról bővebb tájékoztatás jelen adatkezelési tájékoztató 5. pontjában).

4. Adatfeldolgozás

Adatkezelő a weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelések vonatkozásában az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

Adatfeldolgozás célja Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozó e-mail elérhetősége Adatfeldolgozó postai elérhetősége
Hírlevélküldés biztosítása The Rocket Science Group LLC (MailChimp) dpo@mailchimp.com 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Webhoszting szolgáltatás nyújtása Magyar Hosting Kft. info@mhosting.hu 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Webfejlesztési szolgáltatás nyújtása SoDiCe Kft. hello@sodice.hu 1135 Budapest, Hun utca 2.
Analitikai és funkcionális süti kezelés Google, LLC. privacy-shield-google@google.com 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, California 94043
Analitikai és funkcionális süti kezelés Facebook, Inc. privacyshield@support.facebook.com 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025
Online vásárlás technikai megvalósítása OTP Mobil Kft. dpo@otpmobil.com 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelési folyamatba, amelyről jelen adatkezelési tájékoztató módosításával az adatfeldolgozás megkezdése előtt észszerű időben tájékoztatja az érintetteket.

5. Adattovábbítás

Jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes adatok kiadását előírhatja törvény különösen, de nem kizárólag bűnüldözési, nemzetbiztonsági vagy honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben az adatkezelő a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság rendelkezésére bocsájtani. A fentieken túlmenően az érintett személyes adatai kizárólag abban az esetben kerülnek harmadik fél részére továbbításra, amennyiben ahhoz az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulását adja, amely harmadik félről a konkrét adatkezelési folyamat kapcsán jogosult tájékozódni.

6. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés lehetőségei

Az érintett jogosult élni az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-22. szerinti jogaival, így különösen, de nem kizárólag élhet:

 • a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jogával (amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz);
 • a helyesbítéshez való jogával (amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését);
 • a törléshez való jogával (amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat);
 • az adatkezelés korlátozásához való jogával (amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényeli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben);
 • az adathordozhatósághoz való jogával (amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsájtotta, ezen jogot az adatkezelő a felhasználói fiókban tárolt személyes adatok mentése útján biztosítja); továbbá
 • a tiltakozáshoz való jogával (amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés) az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjén keresztül.

Az adatvédelmi tisztviselő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles elbírálni az érintettől beérkező tájékoztatási vagy jogérvényesítési kérelmet, és az elbírálásról vagy a kérelme alapján végrehajtott tevékenységekről tájékoztatni. Az adatvédelmi tisztviselő személye Szlaukó Mihály (postacím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II. emelet 14.; telefon: +36 30 413 6579; e-mail: hello@spencerhilltalalkozo.hu).

Amennyiben az érintett az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének írásbeli megkeresését követően úgy véli, hogy az adatkezelő a tevékenységével vagy mulasztásával az adatainak kezelésével összefüggésben jogsértést követett el, úgy az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül az adatkezelő tevékenységére panasz tehető. Az adatkezeléssel kapcsolatosan az érintett természetes személy bejelentést tehet az Infotv. 51/A. § alapján és az Általános Adatvédelmi Rendelet 57. cikk (1) bekezdésének alapján a kijelölt felügyeleti hatóságnál. A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az érintett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt is jogosult érvényesíteni jogait, amennyiben az adatkezeléssel vagyoni kárt szenvedett vagy személyiségi jogsérelem érte, továbbá amennyiben úgy véli, hogy az adatainak kezelése jogszerűtlen volt, és kérheti a jogellenes adatkezelés megszüntetését, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítását és jogai érvényesülésének biztosítását. Az elszenvedett kárért, illetve sérelemért az érintett az adatkezelőtől kártérítést és/vagy sérelemdíjat követelhet. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetőségei és felsorolása a következő linken tekinthető meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7. Sütik kezelése

Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában hivatkozott weboldalán „cookie”-k (továbbiakban „süti”) kerülnek alkalmazásra. Ezek olyan fájlok, melyek információt tárolnak webes böngészőjében. A sütik használatához az érintettek hozzájárulása szükséges. A sütiket az adatkezelő elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használja.

Azon weblapoknak, melyek az Európai Unió országain belül működnek, a sütik használatához, és ezeknek a felhasználó számítógépén vagy egyéb webböngészésre alkalmas eszközén történő tárolásához a felhasználók hozzájárulását kell kérniük.

Adatkezelő a weboldalán a célja szerint háromféle sütit alkalmaz:

 • A sütik egy része (ún. „session” sütik) elengedhetetlen a weboldalon történő navigáláshoz, a weboldal funkcióinak működéséhez. Ezek elfogadása nélkül a weboldal, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.
 • Az analitikai sütik segítenek a weboldal látogatási adatainak elemzésében és a weboldalon történő viselkedés analizálásában. Ennek engedélyezése az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásán alapul.
 • A funkcionális sütik feladata a felhasználói élmény javítása. Ennek engedélyezése az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulásán alapul.
Adatkezelő Süti megnevezése Süti típusa Süti kategóriája
WordPress Az alap weboldal működéséhez szükséges. Statikus Szükséges
WooCommerce A vásárlás és a beállítások megörzéséhez szükséges. Statikus Szükséges
Google Analytics Nyomon követhetjük látogatói forgalmunkat, és különböző anonim adatokat vizsgálunk. Ideiglenes Analitika
Google Ads Google hirdetéseinket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegye. Ideiglenes Marketing
Facebook Pixel Facebook hirdetéseinket a felhasználók számára vonzóbbá, a megjelenítők és hirdetők számára pedig értékesebbé tegye. Ideiglenes Analitika/Marketing
Google Tag Manager Nyomon követjük látogatói forgalmunkat, és segít nekünk az A/B új funkciók tesztelésében. Ideiglenes Analitika/Marketing

Lehetőség van a cookie-k kikapcsolására is, amennyiben az érintett nem szeretné, hogy adatkezelő a fentiekben körülírt információkat gyűjtsön a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

Kelt: Budapesten, 2019. év 05. hó 02. napján